Hong Kong Ling Liang Church Sau Tak Kindergarten 160

關於機構/學校

Hong Kong Ling Liang Church Sau Tak Kindergarten

Hong Kong Ling Liang Church Sau Tak Kindergarten 刊登了 4 份職位空缺

學校資訊
  • 總刊登職缺數量 4 份
  • 職位類別 教師
  • 電話 35202238
  • 傳真 35202237
  • 地區 深水埗區
  • 地址 九龍荔枝角道873號一號.西九龍西九龍薈 一樓6-8號舖
網址: