Jing Jing Kindergarten (Tuen Mun Branch) 213

關於機構/學校

Jing Jing Kindergarten (Tuen Mun Branch)

Jing Jing Kindergarten (Tuen Mun Branch) 刊登了 4 份職位空缺

學校資訊
  • 總刊登職缺數量 4 份
  • 職位類別 主任
  • 電話 24574322
  • 傳真 24571572
  • 地區 屯門區
  • 地址 新界屯門青翠徑7號金邦商場高層地下
網址: